เศรษฐ์บุญสร้าง ส. (2019). เกมภาษากับการใช้ภาษาศาสนาของชาวอโศก. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(3). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170792