พรมทา ส. (2019). งานเขียนทางวิชาการ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(3), 2–3. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170788