กองบรรณาธิการ ก. (2019). ปัญหาการศึกษาของสงฆ์ไทยในปัจจุบัน. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(2), 4–8. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170782