พรมทา ส. (2019). สิทธิในทัศนะของพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(1), 44–64. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170777