กองบรรณาธิการ ก. (2019). นิตยสาร พระเครื่อง ในสังคมไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 2(2), 5–11. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170756