สถาอานันท์ ส., & อัศววิรุฬหการ ป. (2019). พุทธศาสนากับสังคมไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 2(1), 20–34. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170739