พรมทา ส. (2019). งานวิจัยทางพุทธศาสนาในสังคมไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 2(1), 2–4. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170733