เขียนวงศ์ พ. (2019). พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาความเป็นอัตนิยม. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 3(1), 59–78. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170696