นัมคณิสรณ์ ส. (2019). ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร์. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 3(1), 36–58. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170693