งามจิตรเจริญ ว. (2019). ปัญหาของขณิกวาท. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 4(3), 62–70. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170681