เศรษฐ์บุญสร้าง ส. (2019). อัตตาทุปาทานกับสายพันธุ์แห่วกระบวนทัศน์ของความรู้. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 4(3), 44–61. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170679