พรมทา ส. (2019). ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 4(1), 2–4. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170659