ปุณฑริกวิวัฒน์ ท. (2019). พุทธเศรษฐศาสตร์. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 5(2-3), 58–69. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170452