เลี้ยววาริณ อ. (2019). ผลการฝึกอบรมตามแนวพุทธต่อจิตลักษณะและลักษณะทางพุทธของบุคคลในวัยผู้ใหญ่. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 6(3), 58–68. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170443