ผลเจริญ พ. (2019). ปัญหาโสเภณี : เหตุปัจจัย มุมมอง และวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 6(3), 3–36. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170441