ปุณฑริกวิวัฒน์ ท. (2019). พุทธจริยศาสตร์ : กรณีประเทศไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 6(2), 62–77. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170437