สิงห์สุริยา ป. (2019). มโนธรรมของสังคมและการแทรกแซงที่ชอบธรรม. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 6(2), 25–31. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170433