วิศทเวทย์ ว. (2019). อนัตตาในพุทธปรัชญา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 6(1), 62–112. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170429