พรมทา ส. (2019). นิพพาน-อัตตา-อนัตตา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 6(1), 2–3. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170423