ธรรมโชโต ส. (2019). ทำไมคนไทยส่วนใหญ่จึงคิดว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 7(3), 26–34. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170418