พรมทา ส. (2019). แล้วเจ็ดปีก็ผ่านไป. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 7(3), 1–4. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170416