พรมทา ส. (2019). จากบรรณาธิการ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 7(1), 1. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170405