อดิวัฒนสิทธิ์จ. (2019). สื่อมวลชนกับวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 8(2), 50-71. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170401