จันทบุตร ค. (2019). แนวคิดทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 8(2), 6–49. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170400