พรมทา ส. (2019). การวิจัยพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 8(2), 1–5. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170397