พรมทา ส. (2019). ความสงสัยในฐานะจุดเริ่มต้นของงานศึกษาวิจัย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 9(3), 1–5. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170385