บรรณรุจิ บ. (2019). ชื่อเรียกปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 9(2), 46–87. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170383