พรมทา ส. (2019). เศรษฐศาสตร์แบบของพระพุทธเจ้า. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 9(1), 1–3. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170371