พรมทา ส. (2019). พุทธธรรมกับความซับซ้อนของโลกและชีวิต. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 10(3), 1–5. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170200