ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ ด. (2019). หลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆ์กับพระธรรมวินัย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 10(2), 38–96. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170198