พสุธารชาติ พ. (2019). พุทธศาสนากับทรรศนะแบบลดทอน. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 11(2), 41–80. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170187