วุฑฺฒิกโร พ. (2019). แนวคิดเรื่อง จิตเท่านั้นที่มีอยู่ ของพระพุทธศาสนานิกายโยคาจาร. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 11(1), 28–62. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170182