ปรมัตถ์วินัย ส. (2019). ธุรกิจการเงินการธนาคารในทัศนะของพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 11(1), 4–27. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170181