พรมทา ส. (2019). ปราชญ์ทางพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 14(1), 1–8. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169990