คำดี เ. (2019). การรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์ของฝ่ายเถรวาท. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 15(3), 5–80. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169989