บุตรอินทร์ ส., บุญศรีตัน ป., & โตจักษณ์ชัยกุล ส. (2019). สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส งานและพระดำริด้านการศึกษาและการปกครอง. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 15(1), 26–72. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169985