พรมทา ส. (2019). การเมือง พระสงฆ์ กฎหมาย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 15(1), 1–4. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169983