แซกรัมย์ พ. (2019). บทบาทของสมาธิในการเจริญวิปัสสนาตามทัศนะสำนักวิปัสสนาสายรูปนาม. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 16(3), 3–69. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169981