พรมทา ส. (2019). ศาสนาของธรรมชาติ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 16(1), 1–4. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169974