สดมณี อ., ธนะชานันท์ ส., ภู่คง ส., จันประเสริฐ ฐ., & เกตุอ่ำ ป. (2019). ทรรศนะของคนไทยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 17(3), 27–37. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169972