บุญหนุน ช. (2019). ความเป็นธรรมทางสังคมในทัศนะของพระพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 17(2), 36–95. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169969