เกิดแก้ว ธ. (2019). วิธีเสริมสร้างสุขภาวะโดยองค์รวมในพระพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 18(3), 69–87. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169575