ยอดทอง อ. (2019). ผลกรรมดี-ชั่วอยู่ที่ไหน : ตรรกศาสตร์เชิงพุทธในมิลินทปัญหา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 19(3), 7–41. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169398