วาดเขียน ภ. (2019). การสถาปนาธรรมยุตินิกายของวชิรญาณภิกษุ : ปัญหาเรื่องสังฆเภท. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 19(2), 21–53. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169378