เหล่าเลิศวรกุล อ. (2015). มโนทุจริต จะฉุดประชาธิปไตยไทยลงเหว. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 21(1), 5–9. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/162096