บรรณาธิการ บ. (2018). บทบรรณาธิการ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 25(3), 5–7. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/160973