บรรณาธิการ บ. (2018). บทบรรณาธิการ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 25(1), 5–6. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/160881