บรรณาธิการ บ. (2015). บทบรรณาธิการ สำนักสงฆ์ : จะรักษ์หรือจะล้าง. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 22(3), 5–10. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/157205