บรรณาธิการ บ. (2017). บทบรรณาธิการ สร้างพระเครื่อง : อย่างไรเป็นบุญ อย่างไรเป็นบาป. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 24(3), 5–9. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/157200