บรรณาธิการ บ. (2016). บทบรรณาธิการ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับพระพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 23(3), 5–8. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156864